ยินดีต้อนรับสู่...เว็บไซต์โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมในภูมิภาค 2554

 
อก. เชิดชูสถานประกอบการอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตรผ่านโครงการ OPOAI หวังสร้างต้นแบบและกลไกขับเคลื่อนประสิทธิภาพการผลิตบนพื้นฐานความสมดุล ฟื้นฟูประเทศหลังวิกฤตอุทกภัยครั้งใหญ่
วันที่ 26/12/2011 ถึง 27/12/2011
กระทรวงอุตสาหกรรม เสริมความแข็งแกร่งอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ผ่านโครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรในภูมิภาค ตามนโยบาย One Province One Agro-Industrial Product : OPOAI หวังช่วยลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอย่างยั่งยืน
กระทรวงอุตสาหกรรม เร่งขับเคลื่อนอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตรภาคเหนือ ผ่านโครงการ OPOAI หวังส่งเสริมผู้ประกอบการอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรในภูมิภาค เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอย่างยั่งยืน
วันที่ 03/05/2011 ถึง 03/05/2011
นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีเปิดตัวโครงการและพิธีลงนามบันทึก
โครงการฯ ในปี 2554 กระทรวงอุตสาหกรรม ได้คัดเลือกสถานประกอบการดีเด่น 18 ราย จากผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 157 รายใน 75 จังหวัดทั่วประเทศ พร้อมกันนี้ได้มอบรางวัลให้กับที่ปรึกษาพัฒนาสถานประกอบการดีเด่น 2 รางวัล เพื่อเป็นเกียรติและขวัญกำลังใจในการส่งเสริมให้เกิดการเพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุนการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตผลการเกษตร
 
ชำแหละแกะล้างสัตว์น้ำ
โรงแปรรูปไม้ยางพารา ทำแผ่นรองรับสินค้า